รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ
ชุดวิชาที่ 1  Computer  Literacy  ครั้งที่  3  ปีการศึกษา  2556

     สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้ คอมพิวเตอร์  สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท   ภาคปกติ ชุดวิชาที่ 1 Computer  Literacy ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 27  มีนาคม 2557  เวลา  17.00 – 19.00  น.  ดังนี้

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   1  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

 

ลำดับที่

 รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

1

5700810001

อัครเพชร  นทีรัยไทวะ

2

5700810002

น้ำเพชร  อัศวงค์

3

5700810003

ณัฐฐา  อาษาพร

4

5700810004

รัตนา  ยิ่งดี

5

5700810005

นาฎอนงค์  ขำเจริญ

6

5700810006

อัฟนัน  วาโซะ

7

5700810007

Anchida  Tipparat

8

5700810008

เนาวรัตน์  สว่างศรี

9

5700810009

ศตกมล  ภู่เปลื้อง

10

5700810010

สิริวาริน  ณรงค์พันธ์

11

5700810011

ลิขิต  คงเดชา

12

5700810012

กิรฐากร  บุญรอด

13

5700810013

สิงหา  พงศ์ศศิธร

14

5700810014

ชยุตม์  สดประเสริฐ

15

5700810015

ชโรฌา  กนกประจักษ์

16

5700810016

โชธร  ศิริศากาวร

17

5700810017

 ชุลีพร  ธานีรัตน์

18

5700810018

กุลวดี  บุญจำเริญ

19

5700810019

Natthawut  Promtara

20

5700810020

ดวงกมล  ชื่นจิตร

21

5700810021

เจษฎา  ไตรประคอง

22

5700810022

วรรษมน  อินทรสกุล

23

5700810023

ธัญธิดา  รัตนวิเชียร

24

5700810024

พัชรินทร์  ชาแสน

25

5700810025

ธัญธร  วรรณบุตร

26

5700810026

อนุสรา  นารัตน์

27

5700810027

เอกราช  ดีเลิศ

28

5700810028

ณัฎฐ์สุภานัน  สุพัทธนะ

29

5700810029

ฝ้ายคำ  แก้วอินทร์

30

5700810030

พัชรพร  เฟื่องคอน

31

5700810031

ศศิวรรณ  อินทรสกุล

32

5700810032

พจนพร  เมืองภักดี

33

5700810033

เจษฎา  เจริญจารุวงศ์

34

5700810034

ประกาศิต  รักษาแก้ว

35

5700810035

รสสุคนธ์  สกุลเมตตา

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2  ชั้น  9  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ลำดับที่

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

36

5700810036

ณัฏฐ์อวิกา  โภคินเตชะวณิช

37

5700810037

ชณาพัฒ  เอกวัฒน์

38

5700810038

ณรงค์  เจตนาวิชโมกข์

39

5700810039

จริยาภรณ์  พงษ์รื่น

40

5700810040

ชนาพล  บริบูรณ์ทรัพย์

41

5700810041

บริรักษ์  ฤทธิ์นาคา

42

5700810042

กาญจนพิชญ์  ศิริภูวณิชย์

43

5700810043

ศศิวิมล  คงเถื่อน

44

5700810044

 คริษฐ์  ลิ้มตระกูล

45

5700810045

คทาวุธ  คเวสกธมฺโม (เพ็งที)

46

5700810046

การะเกด  อินทะโชติ

47

5700810047

กิตติบดี  ปัทมเรขา

48

5700810048

เติมทรัพย์  เพ็งแพ่ง

49

5700810049

กนกวรรณ  สังข์วิลัย

50

5700810050

ดารายา  บัวทอง

51

5700810051

กฤตยา  เอกฉมานนท์

52

5700810052

ธันยพร  ใสสะอาด

53

5700810053

กุลฤดี  นุ่มทอง

54

5700810054

พรจันทร์  วงค์คุ้มสิน

55

5700810055

ปฏิญญา  ศรีสุข

56

5700810056

ศศิพร  ดิลกดำเกิง

57

5700810057

หทัยชนก  สุกใส

58

5700810058

รพีภัทร  วชิรปญโญ (เปาวะนา)

59

5700810059

บุษญา  แก้วสีโท

60

5700810060

ปุณณภา  ณ ถลาง

61

5700810061

Methini  Phon-ek

62

5700810062

พีระศักดิ์  จิ้วตั้น

63

5700810063

ชนิษฐา  สกลปิยะวงศ์

64

5700810064

เยาวลักษณ์  ทับทิมทอง

65

5700810065

วรรณพงษ์  โมราราย

66

5700810066

ปิยะฉัตร  วัฒนพานิช

67

5700810067

โสรดา  ศรีสายสุข

68

5700810068

วาสิฏฐี  ศรีติรัตน์

69

5700810069

ณัฐชนัญ ทิพย์สกุลจินดา  นิวแฮม

70

5700810070

ชนาภา  เลิศวุฒิวงศา

71

5700810071

นันทิดา  แก้วทอง

72

5700810072

Naphatchanan  Kingsakun

73

5700810073

ณัฐชุดา  ตันเจริญ

74

5700810074

 นิตยา  งานไว

75

5700810075

อาลีนา  วงศ์นุ้ย

76

5700810076

นิรมล  อาริยโชคชัย

77

5700810077

นิภารัตน์  จองลิขิต

78

5700810078

พุทธิพงษ์  นิยมกิจ

79

5700810079

นุอมาน  ภาลวัน

80

5700810080

ณัฐชัย  ชินอรรถพร

81

5700810081

อนิรุทธ์  จารึกธรรม

82

5700810082

ภัททิรา  อุตตรนคร

83

5700810083

ธนาพร  ก้องวโรดม

84

5700810084

กนกพร  ดิษริยะกุล

85

5700810085

ลิสา  ใจสะอาด

86

5700810086

ภัทรพล  เกยูรวงศ์

87

5700810087

สิริญญา  ลิมโพธิ์ทอง

88

5700810088

เสาวลักษณ์  พิสิษฐ์ไพบูลย์

89

5700810089

พนิดา  พูลสวัสดิ์

90

5700810090

ปรารถนา  จันทร์ศรีสัตนา

91

5700810091

พิมชนก  โง๊ะบุดดา

92

5700810092

พิมพ์ริสา  โอวริทธิ์กุล

93

5700810093

ภิรมย์พร  ไชยยนต์

94

5700810094

ปิยนุช  บวรวงศ์ดิลก

95

5700810095

โภคิน  ชูเชื้อ

96

5700810096

ศุภกร  จูฑะพล

97

5700810097

ศศิกานต์  ศรีสุข

98

5700810098

ปริณวุฒิ  สนธิรักษ์

99

5700810099

ภัทรภร  สุวรรณจินดา

100

5700810100

ปาจรีย์  เชาวน์ศิริ

 

3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   4  ชั้น  10  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

ลำดับที่

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ-นามสกุล

101

5700810101

สมัชชัย  มุกมุณี

102

5700810102

รัตประภา  เหมจินดา

103

5700810103

เสริมพงษ์  พีรพัฒน์ดิษฐ์

104

5700810104

Supatra  Boonbrob

105

5700810105

ขวัญเกล้า  ศรีโสภา

106

5700810106

Sorawat  Nakmanee

107

5700810107

ศักย์ศรณ์  ศรีประสงค์

108

5700810108

สายสิทธิ์  ภูริพันธุ์

109

5700810109

แสงอรุณ  เรืองวงค์

110

5700810110

สาธิตา  บัณฑิตนันทิ

111

5700810111

ยอด  ชยวํงโส (อุเทศนันทน์)

112

5700810112

สิทธิชัย  วุฒิศักดิ์

113

5700810113

พลชา  เลิศศิริมิตร

114

5700810114

ณัฐกาญจ์  ทรัพย์แก้ว

115

5700810115

ธนพนา  วิศรุตวงศ์

116

5700810116

ธนัญญา  ธนากาญจนอนันต์

117

5700810117

นิฤมล  หิรัญวิจิตรภรณ์

118

5700810118

ฐาปนัท  ภู่กิตติพันธุ์

119

5700810119

พันธกิจ  ท้าวทอง

120

5700810120

วลันธร  โมกศรี

121

5700810121

จุฑารัตน์  ตระกูลไตรพฤกษ์

122

5700810122

เวสารัช  จรัสวรวุฒิกุล

123

5700810123

วันทนีย์  โดษะนันทน์

124

5700810124

วริษฐา  โพธิ์ทอง

125

5700810125

จิรัฏฐ์  วิธานวัฒนา

126

5700810126

วันวิสา  กันจินะ

127

5700810127

ลดาวัลย์  อินทรสังขนาวิน

128

5700810128

ปวริศร์  ปริยตฺติธารี (ทองรักษ์)

129

5700810129

 อดิษฐ์  สงวนวงษ์ทอง

130

5700810130

โยธิน  สุประไตร

131

5700810131

ยุพิน  อุ่นแก้ว

132

5700810132

ธนะภูมิ  วัฒนพงษ์ปรีชา

pdfดาว์นโหลด ประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...