ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการ สอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์  และนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติ  ที่มีความสนใจเข้าเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Tutorial Class)  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีกำหนดการเรียนเสริม       ในวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๒  ชั้น  ๙  อาคารสยามบรมราชกุมารี
          นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเรียนเสริมได้ทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th  และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่  วันที่  ๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น ๑๑  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  เว้นวันหยุดราชการ

           สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนเสริมความรู้ทาง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน  (Tutorial Class)  และรายละเอียด  ให้ทราบในวันที่ ๑๔ มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗  ทางเว็บไซต์  http://itc.nida.ac.th   และที่บอร์ดหน้าอาคารนิด้าสัมพันธ์

 

pdf ดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Download : ใบสมัครเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐาน [.doc]

Loading...
Loading...