กำหนดการสอบ ครั้งที่  ๓ /๒๕๕๖


          ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดให้มีการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนัก ศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ ๑ Computer   Literacy  ครั้งที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖   จำนวนไม่เกิน ๑๓๕ คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


๑.    การสอบชุดวิชาที่  ๑  Computer  Literacy   
        เนื้อหาประกอบด้วย  Basic concept  of  IT,  Word  processing, Spreadsheets,  Presentation,  Internet & email (ครอบคลุม MS  Office ๒๐๐๗  และ  MS  Office ๒๐๑๐)
๒.    การสมัครสอบ
        นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้จากเว็บไซต์   http://itc.nida.ac.th   และสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์   http://etr.nida.ac.th/eRegister  โดยสำนักจะรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ
          นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th บอร์ดหน้า   อาคารนิด้าสัมพันธ์  และที่หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ชั้น ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ ๑๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๔.    วัน  เวลาสอบ  
        วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   นักศึกษาเข้าห้องสอบเวลา  ๑๖.๔๕  น.
        เวลาสอบ  ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐  น.  (สอบด้วยระบบ  e-Testing)
๕.    ประกาศผลสอบ
        นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://itc.nida.ac.th  บอร์ดหน้า    อาคารนิด้าสัมพันธ์  และที่หน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ชั้น ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี  ในวันที่  ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

 

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

scroll back to top

 

Loading...
Loading...