IT Forum ครั้งที่ 12 “ไอทีพาสปอร์ต ใบเบิกทางสู่ AEC”

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ (IT Forum) เรื่อง “ไอทีพาสปอร์ต ใบเบิกทางสู่ AEC” ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

13-05-16-itforum12-1

 

 

 

13-05-16-itforum12-2

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กล่าวเปิดงาน

13-05-16-itforum12-3

วิทยากรเปิดการสัมมนา

13-05-16-itforum12-4

วิทยากรตอบข้อซักถามจากผู้ร่วมสัมมนา

13-05-16-itforum12-5

ผู้เข้าร่วมเสวนารับฟังการเสวนา

13-05-16-itforum12-6

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

 

Loading...
Loading...