IT Forum ครั้งที่ 11 เรื่อง “รู้รอบ ปลอดภัย ใน Social Network”

จัดโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555
ณ  ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิทยากรให้ความรู้ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-  ผศ. พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน  เจริญ
ผู้อำนวยการหลักสูตร International MBA Program      คณะบริหารธุรกิจ   
-  อ. ดร.วริยา  ล้ำเลิศ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์
-  อ.ดร.วราภรณ์  วนาพิทักษ์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
-  อ. ดร.วุฒิไกร  งามศิริจิตต์
อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-  ดำเนินรายการโดย นางสาวปราย  ธนาอัมพุช

itforum1101

การเสวนาทางวิชาการ (IT Forum) ครั้งที่ 11 

 

 

itforum1102

บรรยากาศภายในห้องประชุม มีผู้เข้าร่วมรับฟัง เป็นจำนวนมาก

itforum1103

บรรยากาศภายในห้องประชุม มีผู้เข้าร่วมรับฟัง เป็นจำนวนมาก

itforum1104

บรรยากาศภายในห้องประชุม มีผู้เข้าร่วมรับฟัง เป็นจำนวนมาก

itforum1105

บรรยากาศภายในห้องเสวนา ผู้รับฟังให้ความสนใจและตั้งใจฟังอย่างมาก

itforum1106

วิทยากรและผู้บริหารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Loading...
Loading...