IT Forum ครั้งที่ 12 “ไอทีพาสปอร์ต ใบเบิกทางสู่ AEC”

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ (IT Forum) เรื่อง “ไอทีพาสปอร์ต ใบเบิกทางสู่ AEC” ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

13-05-16-itforum12-1
Read more

IT Forum ครั้งที่ 11 เรื่อง “รู้รอบ ปลอดภัย ใน Social Network”

จัดโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555
ณ  ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิทยากรให้ความรู้ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-  ผศ. พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน  เจริญ
ผู้อำนวยการหลักสูตร International MBA Program      คณะบริหารธุรกิจ   
-  อ. ดร.วริยา  ล้ำเลิศ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์
-  อ.ดร.วราภรณ์  วนาพิทักษ์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
-  อ. ดร.วุฒิไกร  งามศิริจิตต์
อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-  ดำเนินรายการโดย นางสาวปราย  ธนาอัมพุช

itforum1101
Read more

IT Forum ครั้งที่ 10 เรื่อง “ธุรกรรมออนไลน์ ใครว่ายาก”

โดย สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ
วันพฤหัสบดีที่  23  เดือนมิถุนายน พ.ศ.  2554
ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก  ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

itforum1001
Read more

IT Forum ครั้งที่ 9 เรื่อง เปิดโลกใหม่..สังคมออนไลน์

โดย สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ
วันอังคารที่  20  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.  2553
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา

itforum01
Read more
Loading...
Loading...