บุคลากร-backup

    

ajpramote

 ผศ.ดร.ปราโมทย์  ลือนาม

ผู้อำนวยการ
.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3260

โทรสาร : 02-374-6622

 
 

Patrawadee

 ผศ.ภัทราวดี  ธนวงศ์สุวรรณ

รองผู้อำนวยการ
.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3245

โทรสาร : 02-374-6622

 
 

aual

 ผศ.ดร.นวลนดา  สงวนวงษ์ทอง

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านงานบริการวิชาการ
.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3259

โทรสาร : 02-374-6622

 
 

 

 

 

siwapond

 ศิวพร  สาริสุต

เลขานุการสำนัก
.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3247

โทรสาร : 02-374-6622

ได้รับคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 
   

pui

  ภาวินี  พันธ์ลาภ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3255

โทรสาร : 02-374-6622

 
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
 

kung

 กสิมา  คิ้วเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3783

โทรสาร : 02-374-6622

 
 

tee2

เสริมศักดิ์  สุนทรศัพท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการ

.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3774

tee2

สุรพงษ์  เนาวเศรษฐ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการ

.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3774


 

    กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 

  ood

 สุนิดา  เตียธสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3782

โทรสาร : 02-374-6622

jump


ภิญโญ  เกิดแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการ

.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3793

jump


ชนัญญา  สารใจคำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการ

.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3267

yod


พิชนกฤษณ์  โกศลทวิชากร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการ

.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3790

 tik


คณิตรา  แสงเรือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการ

.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3256

   pond


กนกพร  หล่อสมฤดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการ

.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3784

 


คณาธิศ    รตโนภาส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการ

.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3265

 
กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์
  kit2


กฤษณะ  หล่อโลหพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์
.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3246

โทรสาร : 02-374-6622

 
noi


อัจฉราพร  สาระบุตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการ

.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3791

 chit


ชิดชัย  บุตแสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการ

.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3789

 wat2


ธวัชชัย  กาวรรณ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติงาน
.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3776

ree2


อารี  หวังปัญญา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชำนาญงาน
.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3776

    กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

boyz2

กรพรหม  ถิระวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงาน
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

........................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3781

โทรสาร : 02-374-6622

 

pit

โสภิษฐ์  ปัญญาคำ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการ

.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3263

 

june2

วรวุฒิ  แสงเรือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการ

.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3789

pook

ศิโรรัตน์  พลชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการ

......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3262

tarn2

อัจฉริยา  เปรมเล็ก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฎิบัติการ

.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3257

    กลุ่มงานบริการวิชาการ
 

paew

ทัศนีย์  เพชรสีช่วง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3792

   
    กลุ่มงานบริหารและธุรการ
 

pom

ประภาพรรณ  มานิตสุภวงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริการและธุรการ
.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3253

โทรสาร : 02-374-6622

 
 


สุกัญญา    แจ่มแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3250
   
    กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
  ann


อรวรรณ  สุขยานี

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ
.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3264

โทรสาร : 02-374-6622

 
  oh


สุภักตรา  เส็งหะพันธุ์

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3250
   
    กลุ่มงานแผนและพัฒนา
   phia


ทัศนีย์  อาดำ

หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา
.......................................

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-727-3268

โทรสาร : 02-374-6622

 
 
       
       

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติความเป็นมาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ


สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมชื่อ “ศูนย์การศึกษาระบบสารสนเทศ” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2527 โดยความร่วมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ทั้งในภาครัฐและเอกชน และต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้รับการยกฐานะเป็น “สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ”

ปี พ.ศ. 2535 สถาบันได้มอบหมายให้สำนักเปิดสอนวิชา สศ.400 ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาทุกคณะของสถาบัน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา จึงทำให้สำนักมีภาระงานด้านการสอนนักศึกษาเพิ่มขึ้น และงานด้านนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2548 สำนักได้เปิดสอนวิชา สศ. 800 ระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ปี พ.ศ. 2541 สำนักได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร “ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการพัฒนาระบบสารสนเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่ทำหน้าที่พัฒนาระบบงานเพื่อการใช้งาน ในการประกอบการขององค์กรทั้งในภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ และเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ

ปี พ.ศ. 2546 สำนักโดยความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ เพื่อปรับการศึกษาให้สอดรับกับแนวคิดใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และสนองตอบต่อความต้องการการใช้งานเทคโนโลยีขององค์กรและประเทศ และหลักสูตรนี้ได้หยุดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 ซึ่งมีนักศึกษาที่ยังคงศึกษาอยู่ในหลักสูตรจนกระทั่งถึงปีการศึกษา 2552 สำนักจึงได้ยกเลิกภาระงานด้านการเรียนการสอน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 7 รุ่น รวมทั้งสิ้น 56 คน

ปี พ.ศ. 2547 สถาบันได้มีคำสั่งที่ 754/2547 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ให้โอนภาระงานในความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยี งานโสตทัศนูปกรณ์ศึกษาของกองบริการการศึกษา และศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร มาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีของสถาบันมีความเป็นเอกภาพ โดยมอบหมายให้สำนักดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน

ปี พ.ศ. 2551 สถาบันได้มีประกาศ ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยให้ย้ายหน่วยเสียงและอีเล็กทรอนิกส์ และหน่วยภาพนิ่งและโทรทัศน์ ไปสังกัดกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นอกจากนี้สำนักยังไดัรับมอบหมายให้จัดทำโครงการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ปีละ 4 ครั้ง เพื่อพัฒนานักศึกษาของสถาบันให้มีความรู้ทางการใช้คอมพิวเตอร์ให้อยู่ใน ระดับมาตรฐาน

ปี พ.ศ. 2552 สำนักมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สถาบัน ดูแล พัฒนาและบำรุงรักษางานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานและประชาคมภายในสถาบัน รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ e-office
ระบบ e-learning และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สำนักจึงปรับโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงานเพื่อให้การบริหาร งานมีความชัดเจน และสามารถตอบสนองการบริการด้านเทคโนโลยีแก่สถาบัน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยจัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นดังนี้

1. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน ดูแล พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน โดยแบ่งตามลักษณะงานเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการวิชาการ
2. สำนักงานเลขานุการ เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ และกลุ่มงานแผนและพัฒนา

 

ปี พ.ศ. 2555 สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ” ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 


ปี พ.ศ.2556 สำนักได้ปรับพันธกิจของสำนัก และโครงสร้างอัตรากำลังใหม่เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในสำนักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบางกลุ่มงาน และกำหนดตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานขึ้นใหม่ และได้เริ่มใช้โครงสร้างอัตรากำลังใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556


ปี พ.ศ. 2559 สำนักได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ทุกระบบงานจาก BSI Group เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 โดยมีขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ดังนี้
“The Provision of Information Technology Center (ITC) Services including IT Infrastructure Services, Information Systems and Software Development Services, Computer Laboratory Services, and Computer Maintenance and Support Services.”

 

ปรัชญาและปณิธาน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนสถาบันในการดำเนินการตามพันธกิจอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นหน่วยงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพระดับสากล

       

พันธกิจ

  1. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อให้การดำเนินพันธกิจของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์
  3. พัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ด้านความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมใช้งานที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบัน
  4. จัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของสถาบัน ตั้งแต่ระดับผู้ใช้งานจนถึงระดับผู้บริหาร
  5. ให้บริการวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภายนอก อาทิ การศึกษาวิเคราะห์ และจัดวางระบบงาน การวางแผนด้านระบบสารสนเทศ เป็นต้น
  6. สนับสนุนพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันในเชิงบูรณาการ
 
ค่านิยมร่วม

มุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ 5ด้าน (5S)
Service-mindedness    หมายถึง การบริการด้วยใจ
Smartness                 หมายถึง การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และมีความรู้จริง
Smoothness               หมายถึง ความราบรื่น ไม่ติดขัดในการดำเนินงาน
Securement               หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย
Speediness                หมายถึง ความรวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งาน

กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

1.

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ [.pdf]

2.

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๔ [.pdf]

3.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี [.pdf]

4.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) [.pdf]

5.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๓) [.pdf]

6.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๔) [.pdf]

7.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๕) [.pdf]

8.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๖) [.pdf]

9.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๗) [.pdf]

10.

ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการบริหารกองทุนสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ [.pdf]

11.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ [.pdf]

12.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ (ฉบับที่ ๒) [.pdf]

13.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ (ฉบับที่ ๓) [.pdf]

14.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินกองทุนสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ (ฉบับที่ ๔) [.pdf]

15.

ระเบียบและข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [.pdf]

16.

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้โสตทัศนูปกรณ์ และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ [.pdf]

   

  

Loading...
Loading...