e-Learning System

ระบบการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning System) เป็นระบบสนับสนุนการเรียนการสอน และเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนการสอนแต่ละวิชา ซึ่งประกอบด้วย แผนการสอน สื่อประกอบการเรียน การบ้าน  แบบทดสอบ  และเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการ การเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ในลักษณะต่าง ๆ ตามความต้องการของตนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

 


e-Testing System

ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System)  เป็นระบบจัดการการสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับการสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาภาคปกติของสถาบัน และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามนโยบายสถาบันที่จะเปลี่ยนวิธีการสอบคัด เลือกเข้าศึกษาต่อที่มีลักษณะสะดวกต่อผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสถาบัน   ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาระบบใหม่ในส่วนของการรับสมัครตรง  การบริหารจัดการการสอบ และการดำเนินการสอบ  การพัฒนาระบบในระยะต่อไป  จะเน้นเรื่องคลังข้อสอบ  การวิเคราะห์ข้อสอบ และการรับสมัครออนไลน์รวมถึงการชำระเงินผ่านธนาคารและผ่านบัตรเครดิต

 

e-Reservation System

ระบบจองใช้ทรัพยากรทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Reservation System)
เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารการใช้ทรัพยากรส่วนกลางของสถาบัน เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และบริการด้านกีฬา เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขอใช้ การอนุมัติการใช้งาน การจัดห้องเรียนโดยอัตโนมัติและการติดตามผลการใช้งานทรัพยากร รวมทั้งการจัดทำรายงานต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความพึงพอใจของ นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มาใช้บริการ

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา เป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริการการศึกษาให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ระบบสารสนเทศนี้ประกอบด้วยระบบงานย่อยหลายระบบได้แก่ ระบบรับสมัครออนไลน์ ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบรายงานผลการศึกษา เป็นต้น

 

e-Document System

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System)เป็นระบบที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการงานเอกสารเพื่อให้มีการจัดการ ด้านเอกสารที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น  สามารถรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบได้   โดยข้อมูลมีการเก็บไว้ที่ระบบ  สามารถเรียกดูเอกสารได้สะดวกรวดเร็ว  ทันต่อการใช้งาน  และสามารถติดตามความก้าวหน้าของการส่งเอกสารในงานรับ-ส่งหนังสือระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน

 

QAIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (QAIS) เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการเพื่อการประกันคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลการประกันคุณภาพด้านต่าง ๆ ได้แก่ข้อมูลวิทยานิพนธ์การได้รับรางวัลการวิจัยการบริการวิชาการกิจกรรม ต่างๆและการพัฒนาบุคลากร  เป็นระบบที่เป็นศูนย์ข้อมูลในการจัดทำรายงานด้านประกันคุณภาพและให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

 

PBS– Project & Budget Management System

ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (PBS– Project & Budget Management System)เป็นระบบที่ใช้ในการดำเนินการในการจัดทำงบประมาณประจำปีทั้งที่เป็น โครงการและไม่เป็นโครงการ  ซึ่งจะมีการดำเนินการในระบบตั้งแต่ การจัดทำประมาณการรายรับ, การจัดแผนปฏิบัติราชการ, การจัดทำคำของบประมาณ, การจัดสรรงบประมาณ, การส่งข้อมูลจัดสรรไปที่ระบบ MIS และการติดตามการใช้งบประมาณ

 

Loading...
Loading...