แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มการขอใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ [.docx] 

แบบฟอร์มยกเลิกการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  [.doc]

แบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบชั่วคราว(สำหรับบุคคลภายนอก) [.pdf]

แบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบชั่วคราว(สำหรับงานสัมมนา/ประชุมวิชาการ/งานฝึกอบรม) [.pdf]

แบบฟอร์มการขอมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการติดต่อสื่อสารในสถาบัน(สำหรับบัญชีผู้ใช้กลางใช้แทนหน่วยงานหรือหลักสูตร) [.pdf]

แบบฟอร์มการขอรับบริการ Virtual Private Server/Domain สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ [.pdf]

แบบฟอร์มขอรับบริการด้านเว็บไซต์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ [.pdf]

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ [.pdf]

แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปิดรายวิชาการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ [.doc]

 

 
Loading...
Loading...