แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มการขอใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ [.docx] 

แบบฟอร์มยกเลิกการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  [.doc]

แบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบชั่วคราว [.pdf]

แบบฟอร์มการขอใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เข้าอบรม/โครงการความร่วมมือ [.pdf]

แบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้งานสำหรับอาจารย์พิเศษ [.doc]

แบบฟอร์มการขออีเมลกลางสำหรับหน่วยงานหรือหลักสูตร [.pdf]

แบบฟอร์มการขอรับบริการ Virtual Private Server/domain [.pdf]

แบบฟอร์มขอรับบริการด้านเว็บไซต์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ [.pdf]

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ [.pdf]

แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปิดรายวิชาการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ [.doc]

 

 
Loading...
Loading...