แนะนำบริการของ ITcenter สำหรับนักศึกษา

ITcenter จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม  2556  ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยมีตัวแทนกล่าวต้อนรับ และแนะนำบริการต่างๆของทางสำนักฯ พร้อมทั้งจัดบริการแนะนำการลงทะเบียน NetID โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

 

nd4000-11122556-1

WISDOM มาสคอต NIDA มาต้อนรับน้องๆ นักศึกษา

 

nd4000-11122556-2

บรรยากาศในห้องประชุม

 

nd4000-11122556-3

คุณกรพรหม ถิระวัฒน์ และ คุณอรวรรณ สุขยานี กล่าวต้อนรับและแนะนำบริการต่างๆของทาง ITcenter

nd4000-11122556-4

บรรยากาศในห้องประชุม

nd4000-11122556-5

บรรยากาศในห้องประชุม

 

Newsletter-4web-01

เอกสารแนะนำบริการของ ITcenter (1)

 

Newsletter-4web-02

เอกสารแนะนำบริการของ ITcenter (2)

 


ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

ขอต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ  มาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสาสนเทศ  ด้วยความยินดียิ่ง   เมื่อวันอังคารที่  26 พฤศจิกายน  2556  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี   โดยมี ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม ผู้อำนวนการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

 

261156-new-Director-3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ

 

261156-new-Director-2

บรรยากาศในห้องประชุม

 

261156-new-Director

เลขานุการสำนักฯ กล่าวต้อนรับ

 

จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงาน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19  กันยายน  2556  ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี   เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มตามข้อ เสนอแนะของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  และประชุมสรุปผลการดำเนินงาน     โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวน  30 คน

 

190956-mes-1

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม รองผู้อำนวนการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม

 

190956-mes-2

บรรยากาศประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

 

190956-mes-3

คณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ

 

รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวิทยานิพนธ์

ผศ.ดร.นวลนดา  สงวนวงษ์ทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒน บริหารศาสตร์   ประจำปี  2556  ในระดับปริญญาเอก  สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม  หัวข้อวิทยานิพนธ์  “การศึกษาต้นทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับการประเมินคุณค่าของการพัฒนาอุตสาหกรรม ไทย” เมื่อวันที่  6  กันยายน 2556  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

160956-aj-non-02

...

 

160956-aj-non-01

...

 

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคโนโลยี
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 701 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคโนโลยี นายกรพรหม ถิระวัฒน์ นำเสนอกระบวนงานแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

นายภิญโญ เกิดแก้ว นำเสนอกระบวนงานระบบจองใช้ทรัพยากรฯ

นางสาวกสิมา คิ้วเจริญ นำเสนอกระบวนการบริหารความเสี่ยงข้อมูลส่วนตัว

 

Loading...
Loading...