สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2016 เพื่อการเรียนและการทำงาน และโปรแกรม Microsoft Office 365 เบื้องต้น” ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของบรรณสารการพัฒนา สำนักเทคโนโลรสารสนเทศ กองคลังและพัสดุ และ กองแผนงาน เพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด ในวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Read more

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับคณาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย College of Education,Zhejiang University (ZJU)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับคณาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย College of Education,Zhejiang University (ZJU) Republic of China เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 โดยเข้าเยี่ยมชมห้อง Video Conference ณ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more

ต้อนรับคณาจารย์จาก GRIPS Japan เยี่ยมชม ห้อง Video Conference

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS), Japan เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนานาชาติเป็นผู้นำชมห้อง Video Conference ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี

Read more

โครงการ ITC พบหน่วยงาน (คณะภาษาและการสื่อสาร)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ ITC พบหน่วยงานโดยเข้าผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะภาษาและการสื่อสารเพื่อแนะนำการใช้บริการต่างๆของสำนักพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 คณะภาษาและการสื่อสาร ชั้น 13 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการบรรยายให้นักศึกษา ภาคปกติในวิชา สพ.4000 (ND4000) พื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการบรรยายให้นักศึกษา ภาคปกติในวิชา สพ.4000 (ND4000) พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยให้คำแนะนำบริการต่างๆของสำนัก ที่สำคัญให้แก่นักศึกษาในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

Read more
Loading...
Loading...