ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคโนโลยี
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 701 อาคารสยามบรมราชกุมารี

20140318-procedure-1

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม ผู้อำนวยการกล่าวเปิดการประชุม

20140318-procedure-2

นายกรพรหม ถิระวัฒน์ นำเสนอกระบวนงานแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

20140318-procedure-1

นายภิญโญ เกิดแก้ว นำเสนอกระบวนงานระบบจองใช้ทรัพยากรฯ

20140318-procedure-1

นางสาวกสิมา คิ้วเจริญ นำเสนอกระบวนการบริหารความเสี่ยงข้อมูลส่วนตัว

 

 


อบรม "การเลือกหัวข้อจัดทำเอกสารการขอตำแหน่ง"

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร  "การเลือกหัวข้อจัดทำเอกสารการขอตำแหน่ง"
วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารสยามบรมราชกุมารี

position-24022557-1

คุณภาวินี พันธ์ลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ วิทยากรการฝึกอบรม

 

position-24022557-2

บรรยากาศการอบรม

position-24022557-3

บรรยากาศการอบรม

position-24022557-4

บรรยากาศการอบรม

 

ศึกษาดูงานศูนย์สอบมาตรฐานด้าน IT ม.มหิดล

เยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์สอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่  ๒๔ มกราคม  ๒๕๕๗  เพื่อศึกษาเรียนรู้ ขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารจัดการการสอบวัดระดับความรู้และความเชี่ยว ชาญทางด้าน IT ตามมาตรฐานสากล

 

mahidol-24012557-1

รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบของที่ระลึกให้กับ ผศ.ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ

 

mahidol-24012557-2

รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบของที่ระลึกให้กับ ผศ.ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ

 

mahidol-24012557-3

บรรยากาศการศึกษาดูงาน

mahidol-24012557-4

บรรยากาศการศึกษาดูงาน

 

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN)

ระหว่าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด(มหาชน)
ในวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2557  ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 1อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

07022557-mou-true-1

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด(มหาชน)

 

07022557-mou-true-2

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

07022557-mou-true-3

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

07022557-mou-true-4

บรรยากาศ พิธีลงนาม

 

 

 

 

ศึกษาดูงานศูนย์สอบมาตรฐานด้าน IT - RMUTT

เยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์สอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันศุกร์ที่  ๗ มกราคม  ๒๕๕๗  เพื่อศึกษาเรียนรู้ ขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารจัดการการสอบวัดระดับความรู้และความเชี่ยว ชาญทางด้าน IT ตามมาตรฐานสากล

 

rmutt-07012557-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม มอบของที่ระลึกให้กับ นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

rmutt-07012557-2

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

rmutt-07012557-3

บรรยากาศในห้องประชุม

rmutt-07012557-4

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

rmutt-07012557-5

บรรยากาศการศึกษาดูงาน

 

 

แนะนำบริการด้านไอทีของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม  2556  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอาคารบุญชนะ อัตถากร โดยมีตัวแทนกล่าวต้อนรับ และแนะนำบริการต่างๆของทางสำนักฯ

 

pa-271256-1

คุณกรพรหม ถิระวัฒน์ และ คุณอรวรรณ สุขยานี กล่าวต้อนรับและแนะนำบริการต่างๆของทาง ITcenter

 

pa-271256-2

บรรยากาศในห้องประชุม

 

pa-271256-3

บรรยากาศในห้องประชุม

 

 

 

Newsletter-4web-01

เอกสารแนะนำบริการของ ITcenter (1)

 

Newsletter-4web-02

เอกสารแนะนำบริการของ ITcenter (2)

 

Loading...
Loading...