แนะนำบริการด้านไอทีของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2557  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีตัวแทนกล่าวต้อนรับ และแนะนำบริการต่างๆของทางสำนักฯ

 

 

 

 


อบรม การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Word และเทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสาร

อบรมการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Wordและเทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสาร ครั้งที่ 1

ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยผู้เข้ารับการอบรมทั้งนักศึกษาและบุคลากร ทั้งหมด จำนวน  47 คน

วิทยากร : คุณกรพรหม  ถิระวัฒน์ , คุณกฤษณะ  หล่อโลหพันธุ์ และ คุณสุนิดา  เตียธสิทธิ์

 

อบรมการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Wordและเทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสาร ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยผู้เข้ารับการอบรมทั้งนักศึกษาและบุคลากร ทั้งหมด จำนวน  49 คน

วิทยากร : คุณกรพรหม  ถิระวัฒน์ , คุณกฤษณะ  หล่อโลหพันธุ์, คุณสุนิดา  เตียธสิทธิ์ และคุณชนัญญา  สารใจคำ

อบรม การประยุกต์ใช้ Cloud service สำหรับงานเอกสาร

ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมให้กับบุคลากรสำนักวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยผู้เข้ารับการอบรม ทั้งหมด จำนวน  12 คน

วิทยากร : คุณกรพรหม  ถิระวัฒน์ 

 

 

อบรม "เทคนิคการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับผู้ปฎิบัติงาน"

หลักสูตร "เทคนิคการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับผู้ปฎิบัติงาน"  รุ่น 1 
ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น.  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

หลักสูตร "เทคนิคการนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับผู้ปฎิบัติงาน" รุ่น 2 
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น.  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

20140318-procedure-2

บรรยากาศการอบรม 

20140318-procedure-2

บรรยากาศการอบรม 

20140318-procedure-2

บรรยากาศการอบรม  

 

รางวัลหน่วยงานดีเด่นปี ๒๕๕๖ ด้านการจัดทำเว็บไซต์

 

20140318-procedure-2

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลชนะเลิศ หน่วยงานดีเด่น ระดับสำนัก

20140318-procedure-2

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รับรางวัลชนะเลิศ หน่วยงานดีเด่น ระดับสำนัก

อบรม "การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint "

หลักสูตร การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับ ปฏิบัติงานเบื้องต้น รุ่น 1 และ รุ่น 2
ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 และ วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 09-16.00 น.  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

หลักสูตร การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น สำหรับผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ
ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 09-16.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

20140318-procedure-2

หลักสูตร การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับ ปฏิบัติงานเบื้องต้น รุ่น 1 และ รุ่น 2

20140318-procedure-2

ผศ.ดร.นวลนดา สงวนวงษ์ทอง วิทยากร

20140318-procedure-2

บรรยากาศการอบรม  การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น
สำหรับผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ 

20140318-procedure-2

บรรยากาศ การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับ ปฏิบัติงานเบื้องต้น  รุ่น 2

20140318-procedure-2

บรรยากาศ การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับ ปฏิบัติงานเบื้องต้น รุ่น 1 

20140318-procedure-2

บรรยากาศการอบรม  การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น
สำหรับผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ 

20140318-procedure-2

บรรยากาศการอบรม  การนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น
สำหรับผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ 

Loading...
Loading...