อบรม พัฒนาทักษะการออกแบบและผลิตงาน Multimedia Presentation อย่างสร้างสรรค์

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะการออกแบบและผลิตงาน Multimedia Presentation อย่างสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 34 คน  

ผู้บรรยาย: กรพรหม  ถิระวัฒน์,     อัจฉริยา  เปรมเล็ก

 

 


IT Forum ครั้งที่ 13 : Becoming an IT specialist

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วิทยากร :      คุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

                   คุณวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไปบริษัทเออาร์ไอที จำกัด

Becoming an IT specialist     (IT Forum) ครั้งที่ 13  

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

เปิดลงทะเบียน ลุ้นรับสิทธิ์สอบ MOS

 

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน

รศ.ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์  กล่าวเปิดงาน

Becoming an IT specialist     (IT Forum) ครั้งที่ 13

วิทยากร : คุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Becoming an IT specialist     (IT Forum) ครั้งที่ 13

วิทยากร : และ คุณวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไปบริษัทเออาร์ไอที จำกัด

 

 

 

 

 

 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก ได้ทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสำนัก เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม 2557  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สำนัก 

โดยมี รศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นประธาน ผศ.จุฑามาส ไพบูลย์ศักดิ์ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.นวลนดา สงวนวงษ์ทอง เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

มหกรรม KM Forum 2557

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมงานจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันและนำเสนอการพัฒนากระบวนงานเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงข้อมูล” โดย นายกรพรหม ถิระวัฒน์ และ นางชนัญญา สารใจคำ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

ประชุม พัฒนากระบวนงานของกลุ่ม IT

ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ห้อง 801 ชั้น 8  อาคารสยามบรมราชกุมารี  โดยผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  34 คน

โดยมี ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม (ผู้อำนวยการ) เป็นประธานการประชุม

 

 

 

 

อบรม การประยุกต์ใช้แบบฟอร์มดิจิตอลในองค์กร

ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากร 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  โดยผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  29 คน

วิทยากร : คุณกรพรหม  ถิระวัฒน์

 

Loading...
Loading...