อบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล (MOS Certificate)

สำหรับบุคคลภายนอก  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9  และ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 10   อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม หลักสูตรเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Microsoft word 2010 อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

สำหรับบุคลากรในสถาบัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 26-27   กุมภาพันธ์ 2558

 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ Social Media ในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 3

รุ่นที่ ๓  วันพฤหัสบดีที่   5 มีนาคม 2558 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Social Media ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้  Social Media ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

อบรม โปรแกรม Turnitin และโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ ครั้งที่ 2

สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อป้องกันการลอกเลียนงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ Social Media ในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 2

รุ่นที่ ๒  วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๙ อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Social Media ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้  Social Media ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้ Social Media ในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1

รุ่นที่ ๑  วันอังคารที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๙ อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Social Media ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้  Social Media ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

 

Loading...
Loading...