ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย International University, School of Business

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย International University, School of Business ในการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 -14.30 น. ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น  11 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

 


IT Forum ครั้งที่ 14 เรื่อง “ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก้าวสู่ชุมชนออนไลน์ ”

โครงการเสวนาทางวิชาการ (IT Forum) ครั้งที่ 14  เรื่อง “ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก้าวสู่ชุมชนออนไลน์ ” จัดโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIDA Knowledge Forum 2258

มหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2258 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดบอร์ดในหัวข้อ   ไอทีกับการเปลี่ยนแปลง   เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558  ณ  ห้องประชุมดร.สมศักดิ์ - คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตร มาตรฐานสากล

MOS Certification ( Microsoft Powerpoint  2010)   สำหรับบุคลากรภายนอก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม  2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตร มาตรฐานสากล Microsoft Word 2010

อบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตร มาตรฐานสากล MOS Certification ( Microsoft Word 2010)   สำหรับบุคลากรภายนอก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม  2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สำหรับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2558  เพื่อเข้าใจวิธีการใช้ Social Media ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้  Social Mediaในชีวิตประจำวัน

Loading...
Loading...