จัดอบรมการใช้งาน office 2016 และ office 365 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมMicrosoft Office 2016 เพื่อการเรียนและการทำงาน และโปรแกรม Microsoft Office 365 เบื้องต้น”  ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์  และบุคลากรของสถาบันที่สนใจเพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00  น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 24 -26มีนาคม 2559 เวลา 09.00 -16.00 น. ให้แก่นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 5

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 5 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดพระโคกเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 3 และ 4

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1-12 โรงเรียนบางกะปิ ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2559

โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

โครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

Loading...
Loading...