สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานสากล ISO

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานสากล ISO วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more

แนะนำบริการด้านไอทีของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าพบและให้ให้คำแนะนำบริการต่างๆของทางสำนักฯ

Read more

ผู้บริหารและบุคลากร ITC เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญ เพื่อแสดงความขอบคุณ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญ เพื่อแสดงความขอบคุณ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ เนื่องในโอกาสหมดวาระในการดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 2

. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 -16.00 น. ให้แก่ผู้ที่สนใจและอยู่ในชุมชนใกล้เคียงนิด้า ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1

. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียเพื่อการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 -16.00 น. ให้แก่ผู้ที่สนใจและอยู่ในชุมชนใกล้เคียงนิด้า ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

รางวัลหน่วยงานดีเด่น ระดับสำนัก ประจำปี 2558

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นรับรางวัลจากอธิการบดี ในการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่น ระดับสำนัก ประจำปี 2558 โดยสำนักได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น 3 ปีซ้อน

Loading...
Loading...