คุณศิวพร สาริสุต ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น

คุณศิวพร  สาริสุต เลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ  เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ทำเนียบรัฐบาล

Loading...
Loading...