ผลงานทางวิชาการ

  ผลงานทางวิชาการ: จัดทำโดยเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ปี

1.

ความต้ังใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ของบุคลากรสถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยี

โดย นางอรวรรณ สุขยานี

ปี 2558

2.

ผลงานเชิงวิเคราะห์การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ส่วนงานงบประมาณ

โดย นางชนัญญา สารใจคำ

ปี 2558

3.

การคัดเลือกเครือข่ายสังคมเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี
Selection of Social Networks for inter-organizational communication channel using Fuzzy AHP

โดย อาสาฬ์หะ จันทน์คร และ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

ปี 2558


แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มการขอใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ [.docx] 

แบบฟอร์มยกเลิกการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  [.doc]

แบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบชั่วคราว [.pdf]

แบบฟอร์มการขอใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เข้าอบรม/โครงการความร่วมมือ [.pdf]

แบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้งานสำหรับอาจารย์พิเศษ [.doc]

แบบฟอร์มการขออีเมลกลางสำหรับหน่วยงานหรือหลักสูตร [.pdf]

แบบฟอร์มการขอรับบริการ Virtual Private Server/domain [.pdf]

แบบฟอร์มขอรับบริการด้านเว็บไซต์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ [.pdf]

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ [.pdf]

แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปิดรายวิชาการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ [.doc]

 

 

คุณศิวพร สาริสุต ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น

คุณศิวพร  สาริสุต เลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ  เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ทำเนียบรัฐบาล

คู่มือปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่

ลำดับ คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ : จัดทำโดยเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี
1. คู่มือดูแลระบบเครือข่ำยเบื้องต้น [.pdf] ปี 2558
2. คู่มือ การปฏิบัติงานการสอบจัดระดบัความรู้ความสามารถ ทางการใช้คอมพิวเตอร์ฯ[.pdf] ปี 2558
3. คู่มือ การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) [.pdf] ปี 2558
4. คู่มือการตั้งค่า WIFI บนอุปกรณ์มือถือ ปี 2558
5. คู่มือ FAQ งานบริการคอมพิวเตอร์ [.pdf] ปี 2556
6. คู่มือการติดตั้งระบบ Vmware vCenter Server และการเชื่อมต่อกับระบบ SAN [.pdf] ปี 2556
7. คู่มือการจัดทำเครื่องแม่ข่ายเสมือนแสดงสถิติผู้ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย [.pdf]  ปี 2556
8. คู่มือการใช้งานโปรแกรม moodle [.pdf] ครั้งที่ 2/2555
9. คู่มือการศึกษาระบบ University Portal [.pdf] ครั้งที่ 1/2555
10. คู่มือ FAQ งานบริการด้านคอมพิวเตอร์ [.pdf] ครั้งที่ 1/2555
11. คู่มือ AdobePresenter [.pdf] ครั้งที่ 2/2554
12. คู่มือ InDesign [.pdf] ครั้งที่ 2/2554
13. คู่มือการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Camtasia Studio [.pdf] ครั้งที่ 1/2554
14. คู่มือการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobefinal [.pdf] ครั้งที่ 1/2554
15. ทิปแก้ปัญหาเครื่อง printer [.pdf] ครั้งที่ 2/2553
Loading...
Loading...