คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์

ระบบอักขราวิสุทธิ์ เป็นโปรแกรมตรวจการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism Detection) มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการลักลอกงานเอกสารอันมีลิขสิทธิ์ ผู้ใช้งานจะต้องทำการส่งไฟล์เอกสารเข้าระบบเพื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลที่ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัยตีพิมพ์ ฯ ของนักศึกษา และอาจารย์ เมื่อโปรแกรมทำงานแล้วเสร็จจะรายงานผลเป็นร้อยละของความคล้ายคลึงของเอกสารที่ส่งกับเอกสารที่มีอยู่ภายในฐานข้อมูล

เงื่อนไขการใช้งาน

ต้องใช้อีเมลที่มีโดเมนของสถาบัน (nida.ac.th) เช่น ics.nida.ac.th nida.ac.th as.nida.ac.th stu.nida.ac.th เท่านั้น

turnitin

DOWNLOAD BUTTON

Loading...
Loading...