สถิติการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท (หน่วยนับ : จำนวนครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2559
กลุ่มงาน พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. รวม
Academic 11 10 2 5 - 9 13 19 69
HelpDesk 5 - 3 - 1 4 - 1 14
Innovation, Research 6 7 6 5 3 5 4 1 37
Lab, Services 105 54 57 39 51 56 180 50 592
MIS 25 33 20 18 35 27 14 17 189
Network, Security, Web 44 36 18 18 35 43 25 32 251
รวม 196 140 106 85 125 144 236 120 1,152

 

สถิติการให้บริการจำนวนครั้ง แยกตามประเภทการให้บริการ : ประจำปีงบประมาณ 2559

type 2559

 

สถิติการให้บริการรวมจำนวนครั้ง จำแนกตามเดือน : ประจำปีงบประมาณ 2559

m 2559

 

สถิติการให้บริการทุกประเภท : ประจำปีงบประมาณ 2559

all 2559

 
Loading...
Loading...