สถิติการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท (หน่วยนับ : จำนวนครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2558

  2557 2558  
กลุ่มงาน 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม
Academic 8 10 7 9 9 2 1 6 7 8 19 6 92
HelpDesk 7 2 1 5 3 5 1 0 0 1 7 5 37
Innovation, Research 29 12 5 12 13 23 11 5 3 8 6 7 134
Lab, Services 56 44 37 49 50 47 35 37 47 30 50 52 534
MIS 49 20 16 26 12 41 20 26 21 21 29 16 297
Network, Security, Web 35 12 6 16 14 13 18 31 29 26 39 25 264
รวม 184 100 72 117 101 131 86 105 107 94 150 111 1,358

 

สถิติการให้บริการจำนวนครั้ง แยกตามประเภทการให้บริการ : ประจำปีงบประมาณ 2558

 

สถิติการให้บริการจำนวนครั้ง แยกตามประเภทการให้บริการ

 

สถิติการให้บริการรวมจำนวนครั้ง จำแนกตามเดือน : ประจำปีงบประมาณ 2558

 

สถิติการให้บริการทุกประเภท : ประจำปีงบประมาณ 2558

 
Loading...
Loading...