สถิติการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท (หน่วยนับ : จำนวนครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2557
กลุ่มงาน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. รวม
Academic 1 2 5 14 2 4 10 5 3 46
HelpDesk 12 5 2 3 0 5 2 7 5 41
Innovation, Research 11 5 8 2 3 4 3 3 1 40
Lab, Services 56 48 35 63 40 60 38 57 29 426
MIS 44 37 21 39 18 19 23 23 18 242
Network, Security, Web 26 22 32 16 17 32 43 24 9 221
รวม 150 119 103 137 80 124 119 119 65 1,016

 

สถิติการให้บริการจำนวนครั้ง แยกตามประเภทการให้บริการ : ประจำปีงบประมาณ 2557

สถิติการให้บริการจำนวนครั้ง แยกตามประเภทการให้บริการ

 

สถิติการให้บริการรวมจำนวนครั้ง จำแนกตามเดือน : ประจำปีงบประมาณ 2557

 

สถิติการให้บริการทุกประเภท : ประจำปีงบประมาณ 2557

 
Loading...
Loading...