สถิติการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท (หน่วยนับ : จำนวนครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2555
                           
Service Type ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
Lab,Service 63 57 69 57 47 54 36 59 50 51 63 58 664
Network,Security,Web 17 17 29 38 33 50 25 55 46 48 44 34 436
Web Graphic,Multimedia 4 12 8 3 5 3 4 1 2 4 4 11 61
MIS 15 17 33 30 17 65 32 36 35 23 33 24 360
Helpdesk 1 1 1 -   5 3 6 4 11 26 28 35 121
Others 5 5 5 10 5 -   -   -   -   -   -   -   30
Total 105 109 145 138 112 175 103 155 144 152 172 162 1,672

 

สถิติการให้บริการจำนวนครั้ง แยกตามประเภทการให้บริการ : ประจำปีงบประมาณ 2555

 

สถิติการให้บริการรวมจำนวนครั้ง จำแนกตามเดือน : ประจำปีงบประมาณ 2555

 

สถิติการให้บริการทุกประเภท : ประจำปีงบประมาณ 2555

Loading...
Loading...