สถิติการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท (หน่วยนับ : จำนวนครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2556
                           
Service Type ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
HelpDesk      26      44      42      48      16      19        10        3        7        5        6        1 227
Lab, Services      74      57      51      68      42      40        47      38      52      48      41      18 576
MIS      37      34      31      31      16      25        24      39      22      35      22      11 327
Network, Security, Web      43      32      25      47      41      27        25      30      17      35      29        5 356
Web,Graphic,Multimedia        7      11      -        11        7        4         4        2        3        2        2        2 55
Total 187 178 149 205 122 115 110 112 101 125 100 37 1,541

 

สถิติการให้บริการจำนวนครั้ง แยกตามประเภทการให้บริการ : ประจำปีงบประมาณ 2556

สถิติการให้บริการจำนวนครั้ง แยกตามประเภทการให้บริการ

 

สถิติการให้บริการรวมจำนวนครั้ง จำแนกตามเดือน : ประจำปีงบประมาณ 2556

 

สถิติการให้บริการทุกประเภท : ประจำปีงบประมาณ 2556

Loading...
Loading...