รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ตามประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ นั้น

บัดนี้ สำนักได้ดำเนินการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ดังนี้

 

  1. นายวิชัย กิตติคุณผดุง

  2. นางสาวพิมพ์จุฑา ทองรัตน์

  3. นางสาวสุดารัตน์ ภาวศุทธิพันธุ์

  4. นางสาวอลิษา ดาโอ๊ะ

  5. นายจิรสิน ทิพย์ชโยดม

  6. นายศาศวัต เครือมณี

        ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึงวันพุธที่ 30 กันยายน 2563   

pdfดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...