รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ดังนี้

 

 1. นายวิชัย  กิตติคุณผดุง

  2. นางสาวพิมพ์จุฑา  ทองรัตน์

  3. นางสาวสุดารัตน์  ภาวศุทธิพันธุ์

  4. นางสาวอลิษา  ดาโอ๊ะ

  5. นายจิรสิน  ทิพย์ชโยดม

  6. นายศาศวัต  เครือมณี

  7. นางสาวพิมพ์นิภา  ทวีธนวิริยา

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี  

สำนักจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

pdfดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...