ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ 
บริการขายโควตาการพิมพ์งานในเดือน ตุลาคม 2562 

วันที่ 14 ตุลาคม 2562   วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 23 ตุลาคม 2562   วันปิยมหาราช 

 

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...