ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ 
บริการขายโควตาการพิมพ์งานในเดือน กันยายน 2562 

วันที่ 13 กันยายน 2562  เนื่องจากสำนักมีการจัดสัมมนาบุคลากร

 

  ดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...