รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

บัดนี้ สำนักได้ดำเนินการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ดังนี้

Helpdesk

1. นายกรพรหม    ถิระวัฒน์

Lab staff

 1. นางสาวศิริลักษณ์   เจริญรัมย์

  2. นางสาวชนิดา     เจริญเนตร์

  3. นางสาวกุลการ     มงคลชูโชคทวี

  4. นางสาวพัทธ์ธีรา    ศรีสังข์

  5. นายธนุ    ไปอาสา

        ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9

 อาคารสยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562   

pdfดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...