รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

บัดนี้ สำนักได้ดำเนินการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ดังนี้

Helpdesk

1. นายณัฐ    นวลแจ่ม

2. นางสาวณัฐฐินันท์   นันทะเสนา

3. นายพิชชากร   เวกสูงเนิน

4. นายวิสุทธิ์       เกื้อกิตติวงศ์

5. นายธนาธิป     เมธาสถิตย์สุข

Lab staff

1. นางสาวมัลลิกา  ผ่องแผ้ว

2. นายสิปปกร       กาญจนา

3. นายภูริณัฐ        บรรทัดเที่ยง

4. นางสาวปวีณา   โนนศิลา

5. นางสาวณัฐนันท์   คงยิ่งใหญ่

        ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9

 อาคารสยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561   

pdfดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...