รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์  

และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก   ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560  ดังนี้

  1. นางสาวมัลลิกา       ผ่องแผ้ว

  2. นายณัฐ                นวลแจ่ม

  3. นางสาวณัฐฐินันท์    นันทะเสนา

  4. นายสิปปกร             กาญจนา

  5. นายภูริณัฐ               บรรทัดเที่ยง

  6. นายพิชชากร            เวกสูงเนิน

  7. นายวิสุทธิ์               เกื้อกิตติวงศ์

  8. นางสาวปวีณา          โนนศิลา

  9. นางสาวณัฐนันท์       คงยิ่งใหญ่

 10. นายธนาธิป            เมธาสถิตย์สุข

 11. นางสาวจอมขวัญ     บุญทศ

        ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์  ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561  

 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุม 1   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 11  อาคารสยามบรมราชกุมารี

        สำนักจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก ในวันพฤหัสบดี  ที่ 22  มีนาคม 2561 

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือที่ http://itc.nida.ac.th

 

pdfดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

 

Loading...
Loading...