รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ ทางคอมพิวเตอร์

เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ดังนี้

1. นางสาวมัลลิกา ผ่องแผ้ว

2. นายณัฐ นวลแจ่ม

3. นางสาวณัฐฐินันท์ นันทะเสนา

4. นายสิปปกร กาญจนา

5. นายภูริณัฐ บรรทัดเที่ยง

6. นายพิชชากร เวกสูงเนิน

7. นายวิสุทธิ์ เกื้อกิตติวงศ์

8. นางสาวปวีณา โนนศิลา

9. นางสาวณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่

10. นายธนาธิป เมธาสถิตย์สุข

11. นางสาวจอมขวัญ บุญทศ

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สำนักจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและกำหนดวันสัมภาษณ์ให้ทราบ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...