ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

      ตามประกาศสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่า นางสาววิภาพร พรมเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        ดังนั้น จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 11

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์  

pdfดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...