รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

บัดนี้ สำนักได้ดำเนินการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ดังนี้

Helpdesk

1. นายทรงศักดิ์   รักพ่วง

2. นายนิรุท   อรุโณศรีสกุล

Lab staff

1. นายอรรถศาสตร์   สมสุข

2. นายสิทธิศักดิ์   ฉันทวโร

        ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9

 อาคารสยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560   

pdfดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...