รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็น  

ลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ ดังนี้ 

 

๑. นางรัชนี  อินเหมรา

๒. นางลักขณา  งวดชัย

๓. นางสาววิภาพร  พรมเมือง

๔. นายพงศ์อนันต์  บุญกิ่ม

๕. นางสาวรัชดา  ขันทอง

๖. นางสาวกัลยกร  ทองอาภรณ์

๗. นางสาวปทุมทิพย์  เดือนเด่น

 

        ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  

 เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุม ๑   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น ๑๑  อาคารสยามบรมราชกุมารี

        สำนักจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันพุธที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑๑ อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือที่ http://itc.nida.ac.th

 

pdfดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...