ประกาศ  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่

ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๘,๖๙๐.- บาท และค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการอาหารกลางวัน เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของทางสถาบันและสำนัก

หากท่านสนใจสมัคร กรุณา download รายละเอียดการรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ได้ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น ๑๑ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

 

 

Loading...
Loading...