รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์  

และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก   ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559  ดังนี้

1. นายอรรถศาสตร์     สมสุข

2. นายนภดล   จันโหนง

3. นายสุทธิพรรณ    เกตุดี

4. นายสิทธิศักดิ์    ฉันทวโร

5. นายทรงศักดิ์     รักพ่วง

6. นางสาวชนากานต์    เชาว์วัฒนกุล

7. นายนิรุท    อรุโณศรีสกุล

        ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์  ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 

 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุม 1   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 11  อาคารสยามบรมราชกุมารี

        สำนักจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก ในวันพุธที่  26  เมษายน  2560 

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือที่ http://itc.nida.ac.th

 

pdfดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...