รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและสอบสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙

ตามที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีวิธีการคัดเลือกใน ๒ กรณี คือ

๑) ใช้วิธีสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และการสัมภาษณ์

๒) ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยเฉพาะกับนักศึกษาที่ยื่นผลการผ่านสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ของสถาบัน นั้น

 

บัดนี้ สำนักขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ และสอบสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

๑. นางสาวปุณยนุช อริยวาณิชวงศ์
๒. นางสาวสุรารักษ์ วิวัฒนิวงศ์
๓. นางสาวชนากานต์ เชาว์วัฒนกุล
๔. นายปิติ สำราญเวทย์
๕. นายนิรุท วรุโณศรีสกุล
๖. นายวิสุทธิ์ เกื้อกิตติวงศ์
๗. นางสาวรสลิน สถิตย์พงษ์วัฒนะ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการทดสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๙ อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

๒. รายชื่อผู้ที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาที่ยื่นผลการผ่านสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ของสถาบัน

๑. นายอรรถศาสตร์ สมสุข
๒. นายนภดล จันโหนง
๓. นายสทธิพรรณ เกตุดี
๔. นายสิทธิศักดิ์ ฉันทวโร
๕. นายทรงศักดิ์ รักพ่วง

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนและกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ ทั้ง ๒ กรณีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...