ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 

ในวันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...