ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๑.วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

๒.วันที่  ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปิดบริการเฉพาะห้อง Walk in Lab ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.เป็นต้นไป

   วันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปิดบริการเฉพาะห้อง Walk in Lab เนื่องจากสำนักมีการจัดสัมมนาประจำปี

๓.วันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เนื่องจากต้องใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการสอบจัดระดับฯ

 

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...