รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก ภาคการศึกษาที่ 2/2558

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ดังนี้

1. นายวุฒิภาค พูลบัว

2. นางสาวศศิกานต์ ไชยรังษี

3. นางสาวศศิเลขา  ไชยรังษี

4. นางสาวโชติกา   พรเจริญศิริ

5. นางสาวชนาภา  เมืองงามสมบูรณ์ 

6. นายณัฐพล  ลิขิตลิ้มปรีชา

        ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9

 อาคารสยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2558     

pdfดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...