รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2558

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์  

และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก   ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558  ดังนี้

1. นายวุฒิภาคพูลบัว

2. นางสาวศศิกานต์ ไชยรังษี

3. นางสาวศศิเลขา  ไชยรังษี

4. นางสาวโชติกา   พรเจริญศิริ

5. นางสาวชนาภา  เมืองงามสมบูรณ์ 

6. นายณัฐพล  ลิขิตลิ้มปรีชา

        ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 

 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุม 1   สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 11  อาคารสยามบรมราชกุมารี

        สำนักจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก ในวันอังคารที่  26  เมษายน  2559 

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือที่ http://itc.nida.ac.th

 

pdfดาวน์โหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...