ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากมีการจัดสัมมนาของสำนัก

๒.วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เนื่องจากใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ในการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...