รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนัก ดังนี้ 

        1. นายวุฒิภาค          พูลบัว  
        2. นางสาวศศิกานต์     ไชยรังษี
        3. นางสาวศศิเลขา      ไชยรังษี      
        4. นายอภิเจษฎ์         เจษฎานนท์
        5. นางสาวณัฏฐ์ระพี    วงศ์ชนเดช          
        6. นางสาวโชติกา       พรเจริญศิริ
        7. นางสาวชนาภา       เมืองงามสมบูรณ์      
        8. นายสุทธิพรรณ       เกตุดี
        9. นายณัฐพล            ลิขิตลิ้มปรีชา           
       10. นางสาวรังสิมา        ดาราพงษ์
       11.นางสาวสุพัตรา        คำภา

        ขอ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559  เวลา 16.30 น.  ณ  ห้องฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี  
        ทั้งนี้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านทดสอบ และกำหนดวันสัมภาษณ์ให้ทราบ ในวันพฤหัสบดี ที่  31  มีนาคม  2559 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือที่ http://itc.nida.ac.th

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...