ประกาศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน (เพิ่มเติม)

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและการบริการขายโควตาการพิมพ์งาน (เพิ่มเติม) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป เนื่องจากสถาบันจะทำการดับกระแสไฟฟ้าของอาคารสยามบรมราชกุมารี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องทำการปิดเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่ายทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับระบบต่างๆ ของสถาบัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...