ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและ
บริการขายโควตาการพิมพ์งาน ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ – มกราคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
๒. วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
๓. วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.
๔. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๓ มกราคม ๒๕๕๙ วันขึ้นปีใหม่
๕. วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที ๓๖ของสถาบัน

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...