ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและบริการขายโควตาการพิมพ์งาน  ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐  น. เนื่องจากสำนักมีการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ชุดวิชาที่ ๑ Computer Literacy ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...