ประกาศ  การปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการขายโควตาการพิมพ์งาน

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศใคร่ขอปิดการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้องและการบริการขายโควตาการพิมพ์งาน  

วันศุกร์ที่  23 ตุลาคม 2558  เนื่องจากเป็น วันปิยมหาราช

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

pdfดาว์นโหลดประกาศ [.pdf]

Loading...
Loading...